การติดต่อ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

602 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

E-mail: phayaomoph@hotmail.co.th

Tel: (66) 0-5440-9172-5
Fax: (66) 0-5440-9175

โฆษณา