จริยธรรมในมนุษย์

สำหรับคณะกรรมการฯ

SOP 03_AF 02-03_แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

SOP 04 – เอกสารการรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์

SOP 05 – การอบรมคณะอนุกรรมการฯ และบุคลากร

SOP 08 – การพิจารณาและแบบประเมินโครงร่างการวิจัย

SOP 08_AF 01-08_แบบฟอร์มการพิจารณาโดยกรรมการจริยธรรมผู้ทบทวนโครงการวิจัย

SOP 09_AF 03-09 _แบบประเมินการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนโดยกรรมการผู้

โฆษณา