จริยธรรมในมนุษย์

สำหรับผู้วิจัย

เอกสารที่ผู้วิจัยต้องเตรียมยื่นรับรองจริยธรรมวิจัยไฟล์แบบฟอร์มสำหรับผู้วิจัยในการยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัย

SOP 10_AF 01-10_แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย-Submission Form for Ethical Review

SOP 13_AF 01-13_แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย

SOP 10_AF 02-10_แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย

โฆษณา