Uncategorized

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (REC)สสจ.พะเยา

คำสั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (REC: Research  E… Continue reading คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (REC)สสจ.พะเยา

Uncategorized

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (REC)สสจ.พะเยา

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (REC: Research Ethics C… Continue reading คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (REC)สสจ.พะเยา

Uncategorized

เครือข่ายการวิจัยด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา

เครือข่ายการวิจัยด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ประกาศคณะทำงานเ… Continue reading เครือข่ายการวิจัยด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา